Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2013

littlecomets
09:12
littlecomets
09:11
9132 7ae8
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viatwice twice
littlecomets
09:11
littlecomets
09:11
Byłem taki głodny uniesień, doznań, uczuć,
że dziś ktoś moje serce musi podnosić z bruku. 
— Skor - Rozumiesz
Reposted fromironicdreams ironicdreams viasomersby somersby

November 13 2013

littlecomets
20:17
8226 2ecc 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viabrokensmile brokensmile
littlecomets
20:16
0837 b0f1
zawsze
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viainstead instead
littlecomets
10:55
Jest poręcz
ale nie ma schodów
Jest ja
ale mnie nie ma
(...)
Nie ma spać
Nie ma oddychać
Żyć nie ma
— Rafał Wojaczek
Reposted fromMissTake MissTake viaalotlikevegas alotlikevegas

November 12 2013

littlecomets
18:18
Jesień jest wtedy, gdy myśli zmienia
Tęsknota za czymś, czego nie ma
— Akurat
Reposted fromshrew shrew viaalotlikevegas alotlikevegas

November 11 2013

littlecomets
15:40
2938 dc2d
Reposted fromzzuzen33 zzuzen33 viadobby dobby
littlecomets
15:40
0676 ee8c
Reposted frommonsoup monsoup viaKiro Kiro
littlecomets
15:39
0964 5aa5 500
Reposted fromretaliate retaliate viairmelin irmelin

November 02 2013

littlecomets
11:23
littlecomets
09:24

Nie wierzę w dziś, ale chce wierzyć w jutro. Chce patrzeć w przyszłość i nie mówić 'trudno'.


Reposted fromthesmajl thesmajl viamefir mefir
littlecomets
09:24
1701 e01a
Reposted frommscheeky mscheeky viamefir mefir
littlecomets
09:19
littlecomets
09:19
littlecomets
09:18
littlecomets
09:18
0307 102f 500
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viabrokensmile brokensmile
littlecomets
09:15
Nauczyłam się milczeć, gdy mam coś do powiedzenia.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamelancholy69 melancholy69
littlecomets
09:14
kolejne kieliszki i tak wspaniale kręci nam się w słowach. 
— Jacek Podsiadło - "Miłość po wódce"
Reposted fromdestinyy destinyy viamelancholy69 melancholy69
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl